Šta su Osnovna psihoterapijska znanja (OPZ), to jest psihoterapijska propedeutika?

Osnovna psihoterapijska znanja -OPZ predstavljaju temelj obrazovanja psihoterapueta.

Osnovna psihoterapijska znanja su znanja koja mora da stekne svaki psihoterapeut bez obzira kojim se modalitetom psihoterapije bavi. Izraz „propedeutika“ je preuzet iz medicine i znači „ono što se mora prethodno znati“, a obuhvata zbir znanja i veština koje se moraju savladati pre nego što počne da se radi sa klijentima.

Potreba za OPZ je nastala definisanjem psihoterapije kao posebne profesije u koju se može stupiti nakon diplomiranja na bilo kom fakultetu ili visokoj školi (stepen obrazovanja VI1). Osim tradicionalnih „ulaznih“ fakulteta medicine i psihologije, profesija psihoterapeuta je otvorena za sve koji su diplomirali na nekom drugom fakultetu. Zbog toga su definisana OPZ kako bi ovi kandidati kroz dodatno usavršavanje stekli znanja koja su neophodna u psihoterapijskom radu. Svako ko je diplomirao na najmanje trogodišnjem fakultetskom programu (VI1 nivo ili najmanje 180 espb) može započeti psihoterapijsku edukaciju.

Da li su OPZ dovoljna da se počne raditi sa klijentima?

Nisu. Potrebno je ispuniti tri uslova:

  1. diplomirati na fakultetu ili visokoj školi
  2. završiti OPZ, i
  3. uspešno završiti četvorogodišnji trening u nekom od priznatih psihoterapijskih modaliteta. Pre nego što počne da viđa klijente u okviru svog modaliteta i postane psihoterapeut pod supervizijom, kandidat za psihoterapeuta mora uspešno položiti ispite koji sačinjavaju OPZ.

Koji predmeti sačinjavaju OPZ?

Trenutno različiti fakulteti i organizacije nude različite poslediplomske programe u smislu psihoterapijske propedeutike, u koje su u većoj ili manjoj meri ugrađena OPZ. Savez psihoterapeuta Srbije će prihvatati sve ove programe kao dovoljne u smislu psihoterapijske propedeutike do 1. oktobra 2023. godine. Nakon tog datuma svi ovi programi će morati da u sebi sadrže OPZ sadržanih u sledećih deset predmeta da bi ih Savez prihvatio, ili ako je kandidat za psihoterapeuta završio program u kojem nisu sadržana znanja obuhvaćena u OPZ, moraće da dodatno sluša i polaže te predmete u nekoj od priznatih organizacija.

Potrebna OPZ su sadržana u navedenih deset predmeta:

1. Biološke osnove psihičkog života
2. Razvojna psihologija
3. Psihologija ličnosti
4. Opšta psihopatologija
5. Specijalna psihopatologija
6. Osnovni principi psihofarmakoterapije  
7. Uvod u psihoterapiju i savetovanje 
8. Psihoterapijski modaliteti
9. Klasifikacija psihičkih poremećaja 
10. Etika za psihoterapeute

Da li svako mora da polaže sve predmete iz OPZ?

Na programu OPZ koje organizuje CPS nije obavezno polaganje svih predmeta. Ukoliko su neke od ovih predmeta kandidati položili tokom fakultetskih studija, oni su oslobođeni polaganja tih predmeta. Pohađanje programa OPZ je prilagođeno svakom studentu. Nakon što on dostavi Komisiji silabuse predmeta koje je položio a koji su slični predmetima iz OPZ, Komisija odlučuje o predmetima koji mu nedostaju. Što je manje predmeta koje osoba treba da sluša i položi u okviru OPZ, to je manja cena studiranja.

Do donošenja Zakona o psihoterapijskoj delatnosti, u dogovoru sa Savezom psihoterapeuta Srbije, CPS i Savez će smatrati da kandidati koji su tokom prethodnog obrazovanja položili 8 od navedenih 10 predmeta ne moraju da polažu dodatna dva predmeta u okviru OPZ.

Kako se vrši prijava za program OPZ – psihoterapijsku propedeutiku?

Zainteresovani kandidat treba da dostavi CPS kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo u kojem objašnjava zašto se opredelio za profesiju psihoterapeuta. Ukoliko je u prethodnim studijama imao neki predmet ili predmete u kojima je slušao neka od propisanih OPZ, potrebno je da dostavi silabuse tih predmeta sa fakulteta ili škole na kojoj je studirao.

Nakon toga potrebno je da ima prijemni intervju sa dva predavača CPS.

Na kraju je potrebno da potpiše ugovor sa CPS o edukaciji, i da izvrši uplatu upisnine. Plaćanje preostale školarine se vrši u celini ili u dve rate.

Koliko traje i kako se polažu ispiti na programu OPZ – psihoterapijska propedeutika?

Ukupan fond je 300 sati za godinu dana. Neki predmeti će biti dvosemestralni. Predmeti se slušaju 15, 30 i 60 sati, u zavisnosti od sadržaja predmeta. Edukanti će polagati ispit iz svakog predmeta, ali neće dobijati ocene, nego će se ocenjivati sa „položio“ i „nije položio“

 Cena programa OPZ – psihoterapijska propodeutika

Ukupna cena programa je 1200 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Upisnina iznosi 400 € i mora se uplatiti pre započinjanja školovanja iz OPZ. Od preostalog novca druga rata od 400 € se uplaćuje se do 31. januara 2022, a treća rata od 400 € do 25. maja 2022.

S obzirom da je edukativni program OPZ prilagođen svakom edukantu, u slučaju da je Komisija na osnovu prethodnog studiranja edukanta procenila da ne mora slušati i polagati neke od navedenih deset ispita, on se oslobađa dela školarine. Kako je upisnina od 400 € bespovratna, oslobađanje se vrši od preostalih 800 € po sledećoj formuli:

  • U slučaju oslobađanja od nekog predmeta koji se predaje 15 sati, odbija se 40 evra, za svaki predmet.
  • U slučaju oslobađanja od nekog predmeta koji se predaje 30 sati, odbija se 80 evra, za svaki predmet.
  • U slučaju oslobađanja od nekog dvosemestralnog predmeta koji se predaje 60 sati, odbija se 160 evra, za svaki predmet.

SPISAK PREDMETA

Ispiti od 15 sati

Biološke osnove psihičkog života

Psihopatologija osnovna

Principi psihofarmakologije

Etika za psihoterapeute

Ispiti od 30 sati

Razvojna psihologija

Psihologija ličnosti

Osnove psihoterapije i savetovanja

Klasifikacija psihičkih poremećaja

Ispiti od 60 sati

Psihoterapijski modaliteti

Psihopatologija specijalna