dr Zoran Milivojević

Predaje: Opšta psihopatologija

Dr med. Zoran Milivojević je psihoterapeut s dugogodišnjom praksom u individualnoj, partnerskoj i grupnoj terapiji. Prvi je u Istočnoj Evropi stekao najviši stepen internacionalnog supervizora i edukatora Međunarodnog udruženja za transakcionu analizu (ITAA), kao i Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA). Predsednik je Saveza društava psihoterapeuta Srbije, stručni direktor Psihopolis instituta iz Novog Sada, predsednik TA centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije, predavač na International Transactional Analysis Academy.

Autor je nekoliko izvanrednih udžbenika i knjiga od kojih se izdvajaju: Emocije – Psihoterapija i razumevanje emocija (Psihopolis, 2007), Formule ljubavi – Kako ne upropastiti sopstveni život tražeći pravu ljubav (Psihopolis, 2008), Igre koje igraju narkomani – Transakciona analiza problematičnog uzimanja droga (Psihopolis, 2007). Zajedno sa nekoliko slovenačkih kolega objavio je veoma praktičan i bogato ilustrovan priručnik Mala knjiga za velike roditelje (Mladinski dom Jarše, 2004; Psihopolis, 2007), veliki slovenački hit o vaspitanju dece, u kojem je predstavljen Milivojevićev „mercedes model“, koji roditeljima i vaspitačima pomaže da pronađu balans u vaspitanju dece. U knjizi Uloviti ljubav (Psihopolis, 2011) sabrane su zapažene kolumne koje autor već tri godine objavljuje u dnevnom listu Politika, a knjiga Psihologike svakodnevnog života (Psihopolis 2014) sadrži kolumne iz Politike do oktobra 2014. godine.

Prof. dr Gordana Nikić

Predaje: Razvojna psihologija

Doktor psiholoških nauka i vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE & KBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE & CBT Supervisor) Instituta Albert Elis iz Njujorka. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE & KBT, koji organizuje edukaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Aktivno radi kao profesor, edukator i psihoterapeut.

Prof. dr Kristina Brajović Car

Predaje: Psihoterapijski modaliteti

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Magistrirala je komunikologiju 2007. na Fakultetu za medije i komunikacije, a 2014. doktorirala psihologiju na Univerzitetu Tilburg u Holandiji. Istraživač je i pridruženi član Taos instituta sa sedištem u SAD (Pensilvanija) i Evropi (Holandija) za oblast istraživanja u psihoterapiji. Vanredni je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije na Departmanu za psihologiju, gde predaje kvalitativne metode u psihologiji i iskustvene grupe za studente psihologije. Od 2016. ima zvanje i ulogu trenera i supervizora Evropske asocijacije za transakcionu analizu (PTSTA). Urednica je žurnala Newsletter Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA). Osnivač je Balkanske asocijacije za transakcionu analizu (TAUS). Radi kao konsultant Bel Medice za oblast psihološkog testiranja i procene, psihoterapiju i savetovanje.

Prof. dr Snežana Milenković

Predaje: Psihologija ličnosti

Klinički psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor u penziji na Odseku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu. Aktivno je angažovana na polju psihologije i psihoterapije, a svoju profesionalnu karijeru posvetila je podučavanju, praktičnom radu i istraživanju psihoterapije.

Kao predavač je učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim stručnim skupovima. Napisala je i objavila više od 200 članaka o teoriji i praksi psihoterapije u različitim psihološkim, psihijatrijskim i psihoterapijskim, naučnim i stručnim, inostranim i domaćim časopisima. Autor je knjiga Vrednosti savremene psihoterapije, Psihoterapija i duhovnost, Duša misli u slikama – Integrativna art psihoterapija i Integrativna art psihoterapija u praksi, a u pripremi je i Knjiga o tišini – Fenomenologija tišine. Značajni su njeno zalaganje i njen rad na prevenciji i promovisanju integralnog holističkog zdravlja i integralne psihoterapije (duše, duha i tela), okrenutih zdravlju, rastu i razvoju ličnosti. Prof. dr Snežana Milenković je jedan od osnivača Saveza društava psihoterapeuta Jugoslavije (Srbije) i njegova dugogodišnja predsednica, od 1997. do 2009, nakon čega je izabrana za počasnu predsednicu. Bila je naš nacionalni delegat u Evropskom bordu za psihoterapiju od 1997. do 2012. godine. Osnivač je i predsednica Srpskog društva za integrativnu art psihoterapiju (od 1999. do danas). Član je brojnih profesionalnih organizacija, uključujući Evropsko udruženje za psihoterapiju (EAP), Evropski bord za psihoterapiju, Naučnoistraživački komitet EAP-a (SARC) i uređivački odbor časopisa EAP-a Internacionalni žurnal za psihoterapiju (IJP). Nosilac je Evropskog i Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. piju.

dr Nevena Čalovska Hercog, psihijatar, dr medicinskh nauka, psihoterapeut

Predaje: Osnove psihoterapije i savetovanja

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je specijalizirala neuropsihijatriju i doktorirala iz oblasti kliničke psihijatrije. Osnivač je, edukator i supervizor sistemske porodične psihoterapije pri Evropskom akreditovanom psihoterapijskom trening institutu, Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu i Centru za edukaciju od 2005. godine. Mentor je specijalizantima kliničke psihijatrije od 1998. godine. Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije od 2009, na osnovnim i master studijama, na predmetima: Osnovi interpersonalnih veština, Teorije afektivne vezanosti, Medijacija, Porodični odnosi, Grupna dinamika i grupni procesi, Osnove psihoterapije i savetovanja, Psihoterapijski proces, Sistemski pristup partnerskim krizama, Tehnike u psihoterapiji parova. Stručne vanakademske aktivnosti: od 2000. je ekspert za akreditaciju Instituta za psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju, od 2017. je zadužena za spoljne poslove u ovoj organizaciji, generalni je sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, kao i generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije, konsultant za izradu psihosocijalnih programa pri Internacionalnoj organizaciji za migracije i predsednica Fondacije SOS Dečija sela Srbije. Nosilac je nagrade „Vladeta Jerotić“ za 2019. godinu.

dr Tamara Čavić-Djurić, dr sci med

Predaje: Biološke osnove psihičkog života, Osnovni principi psihofarmakoterapije, Klasifikacija psihičkih poremećaja, Specijalna psihopatologija

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje doktora medicine, specijaliste psihijatrije, magistra nauka i doktora nauka. Disertaciju je odbranila na temu kognitivnog restruktirisanja u grupi izbeglica sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Psihoterapeut je pri Savezu udruženja psihoterapeuta Srbije (SDPS) i Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju (EPA). Predsednik je Beogradskog psihodramskog centra (BPC).
Radi kao trener psihodrame i supervizor za edukante iz psihoterapije. Specijalizovana je za transgeneracijsku terapiju traume pri Internacionalnoj školi Anne Ancelin Schutzenberger u Parizu, Francuska, Gostujući je predavač Letnje Akademije IAGP (International Association of Group Psychotherapy) u Granadi, Španija, član Councila FEPTO (Federacija evropskih psihodramskih trening organizacija) i Šef Istraživačkog komiteta te organizacije, Na dužnosti je potpredsednice FEPTO (Federacija evropskih psihodramskih trening organizacija) i predsedavajuća Trening komiteta te organizacije.
Uža oblast njenog interesovanja su trauma i grupna terapija. Bila je angažovana kao koordinator programa za mentalno zdravlje i posttraumatsku terapiju Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Naučni je saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu,. Autor je dve monografije iz oblasti traume i psihoterapije, kao i više desetina stručnih i naučnih radova. Dobitnik je Okasha nagrade Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za poseban doprinos kao član Istočnoevropske psihijatrijske naučne inicijative (EEPSI). Tokom tri decenije rada u Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazareviu Beogradu bila je angažovana kao načelnik odeljenja za psihofiziološke poremećaje, zatim Savetovališta za adolescente i, kasnije, kao šef Odseka za psihoterapiju.
Radi u privatnoj praksi u Beogradu.

dr Dušan Potkonjak

Predaje: Klasifikacija psihičkih poremećaja

Radio je u Univerzitetskoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu od 1978. do januara 1994. godine. Specijalista neuropsihijatar postao je 1983. godine. U Beogradu je od 1990. do kraja 1993. vodio psihodramske grupe sa pacijentima dnevne bolnice pet puta nedeljno. Od aprila 1994. do maja 2015. radio je kao psihijatar u University College Hospital London, pa Royal London hospital i Goodmayes hospital. U Londonu je ponovo specijalizirao psihijatriju i od 2004. je associated specialist in psychiatry. Osim kliničkog rada, redovno je svake nedelje vodio psihodramske grupe za pacijente i osoblje bolnice. Od 1985. do 1991. Potkonjak je obavio trening iz psihodrame u Velikoj Britaniji, najviše u Holvel međunarodnom psihodrama trening centru u Velikoj Britaniji pri Britanskoj psihodramskoj asocijaciji (BPA). Diplomirao je Advanced Psychodrama 1991, a glavni trener bila mu je Marša Karp, učenica Morena, tvorca psihodrame. Deo treninga vodila je i Zerka Moreno. Od 1991. je psihodramski psihoterapeut (psychodrama practitioner) BPA, a od 1994. trener BPA. Potkonjak je doneo Morenovu psihodramu u većinu republika tadašnje Jugoslavije. Od 1988. vodio je jednom nedeljno prvu redovnu iskustvenu trening grupu u Beogradu. Tu grupu je pohađala većina sadašnjih trenera psihodrame u Srbiji. Od 2003, kada je osnovana Srpska psihodramska asocijacija Moreno, Potkonjak je bio senior trener i glavni trener SPA Moreno i sa saradnicima je vodio više generacija studenata. Završio je sve trening sate Londonskog instituta za grupnu analizu (over seas training) i ima 1.300 sati treninga iz grupne analize. Potkonjak je jedan od autora trening programa SPA Moreno, koji se sastoji od 810 sati po 60 minuta u iskustveno edukativnoj grupi.

Prof. dr Žilijeta Krivokapić

Predaje: Osnove psihoterapije i savetovanja, Klasifikacija psihičlih poremećaja

Doktor psiholoških nauka, specijalista medicinske psihologije, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut. Član predsedništva Saveza psihoterapeuta Srbije.

Prof. dr Vesna Petrović

Predaje: Psihoterapijski modaliteti

Vesna Petrović je psihoterapeut sa dugogodišnjim iskustvom. Takođe, redovni je profesor za naučnu oblast Teorijska i primenjena psihologija na Univerzitetu Union u Beogradu i Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu. Od osnivanja je rukovodilac master programa Psihoterapija na pomenutom fakultetu, 2012. godine. Doktorirala je 1999. godine iz oblasti kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju. Predaje na dodiplomskim i diplomskim studijama predmete iz psihologije i psihoterapije. Radi istraživanja u oblasti mentalnog zdravlja, dečje traume i integracije u psihoterapiji i kvalitativna istraživanja u oblasti psihoterapije. Autor je i koautor više od 100 naučnih publikacija i pet knjiga, uključujući Psihičku traumu i oporavak kod dece (Čigoja, 2004) i Psihičko zdravlje i blagostanje – novi okvir za mentalno zdravlje (USEE, 2012). Trenutno se bavi predavanjima, edukacijom, istraživanjima i privatnom praksom u oblasti psihoterapije. Osnivač je i direktor Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju, gde je i glavni trener. Takođe, u okviru Saveza psihoterapeuta Srbije, delegirana je kao nacionalni predstavnik za Srbiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju.

dr Marija Stojković

Predaje: Razvojna psihologija

Posle specijalizacije psihijatrije u Beogradu, edukovala se u Londonu na Tavistok klinici i u Centru Ane Frojd. Posle šestogodišnjeg treninga, 2004. godine, kvalifikovala se kao dečji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut, a 2016. i kao psihoanalitički psihoterapeut para roditelj–beba. Tokom 20 godina rada u Velikoj Britaniji (u NHS), Marija je predavala na Tavistok klinici, Univerzitetu u Eseksu u Centru za psihoanalitičke studije i Centru Ane Frojd. Od 2004. godine vodi seminare iz opservacije beba (Asocijacija za grupne i individualne psihoterapeute – AGIP, Tavistok i Centar Ane Frojd, gde je bila observation module lead na dve postdiplomske edukacije koje su organizovali UCL i Centar Ane Frojd). Trenutno je edukator UDAPS-a i gostujući predavač na Tavistok klinici i u Centru Ane Frojd u Londonu.

Prof. dr Gordana Dedić

Predaje: Etika za psihoterapeute, Specijalna psihopatologija, Klasifikacija psihičkih poremećaja

Neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, redovni profesor na Medicinskom fakultetu VMA, gde predaje Psihijatriju, Medicinsku etiku, Veštine komunikacija u medicini. Poseduje višegodišnje iskustvo u kliničkom radu s pacijentima s neurotskim i psihotičnim poremećajima, poremećajima ličnosti i bolestima zavisnosti. Autor je udžbenika Medicinska etika i Veštine komunikacija u medicini.

Prim. dr Zoran Đurić

Predaje: Klasifikacija psihičkih poremećaja

Neuropsihijatar, psihoterapeut obrazovan u psihoanalitički orijentisanoj psihoterapiji, bihejvioralnoj terapiji, grupnoj analizi i psihodrami. Ima tridesetogodišnje iskustvo u psihoterapiji, grupnoj i individualnoj, kako u institucionalnim okvirima, tako i u privatnoj praksi. Edukator je i organizator rada u psihodrami i eklektičkoj psihoterapiji. Kao koautor, sa prof. Jasnom Veljković, objavio je dve knjige: Psihodramu i sociodramu i slikovnicu-strip Psihodrama, prevedenu na engleski, portugalski, japanski, korejski, turski i hrvatski. Kao autor pojedinih poglavlja učestvovao je u pisanju Psihodinamičke psihijatrije i Psihoterapije, urednika prof. Erića, i monografiji o lečenju psihoza prof. Paunovića. Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim psihoterapijskim kongresima. Radovi su mu štampani u časopisu Alkoholizam, British Psychodrama journal u Velikoj Britaniji, Italiji, Grčkoj, EAP časopisu i Engramima. Kao član predsedništva aktivno učestvuje u radu SDPS.