Nastavnik: Dr sci med Tamara Čavić-Đurić

 

Broj časova aktivne nastave 10

Cilj predmeta je sticanje znanja o biološkim osnovama psihičkog života. Upoznavanje sa anatomijom i  fiziologijom, građom nervnog sistema, vezi sa drugim sistemima organa, uticaju gena i sredine u ispoljavanju na psihički život i ponašanje čoveka, koje psihoterapeutima omogućavaju potrebno  razumevanje psihičkog zdravlja i ponašanja čoveka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Anatomsko-fiziološka organizacija čoveka

Centralni nervni sistem i psihički život čoveka

Funkcionalna sistematizacija

Psihijatrijska genetika i epigenetika

Poremećaji psihičkog života

 

Literatura

Kecmanović D. Psihijatrija, Medicinska knjiga Beograd-Zagreb, 1989.

Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Lippincott Williams&Wilkins; 9th ed., 2009.