Studijski program: Centar za psihotrapijske studije

Naziv predmeta: KLASIFIKACIJA MENTALNIH POREMEĆAJA

Nastavnik: Prim. dr Zoran Đurić, Prof. dr Gordana Dedić, Prof. dr Žilijeta Krivokapić, Dr sci Tamara Čavić Đurić

Broj časova aktivne nastave 30

Cilj predmeta je sticanje znanja o vrstama i ispoljavanju mentalnih poremećaja, koje psihoterapeutima omogućavaju prepoznavanje poremećaja, razumevanje medicinske dokumentacije i komuniciranje o problemu sa stručnjacima i osiguranjem. 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Pregled klasifikacija MKB 10 i11 (SZO)

Klasifikacija sa psihoterapijskog aspekta

F00 – F09  Organski, uključujući simptomatski, mentalni poremećaj     1  čas

     Demencija, organski sindrom amnezije, delirijum, drugi mentalni poremećaji izazvani moždanim oštećenjem i disfunkcijom i somatskim oboljenjem,poremećaji ličnosti i ponašannja izazvani moždanim oboljenjem,oštećenjem i disfunkcijom, nespecifikovani organski i simptomatski mentalni poremećaj

  F10 – F19   Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih   supstanci        4 časa

Alkohol, opijati, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, koakin, halucinogeni, druge supstance uključujući i kofein, duvan, isparljivi rastvarači, brojne droge i druge psihoaktivne supstance

F20 – F29   Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću  2 časa

                    Shizofrenija paranoidna, hebefrena, katatona, nediferencirana, jednostavna, druga, nespecifikovana, postshizofrena depresija, shizotipski poremećaj, perzistentni poremećaj sa suamnutošću, akutni i prolazni psihotični poremećaj, indukovani poremećaj sa sumanutošću, shizoafektivni poremećaj, drugi neorganski psihotični poremećaj, nespecifikovana neorganska psihoza       

F30 – F39      Poremećaji raspoloženja  ( afektivni poremećaji)  2 časa    

                            Manična epizoda, bipolarni afektivni poremećaj, depresivna epizoda, rekurentdni  depresivni poremećaj, perzistentni poremećaj raspoloženja, drugi poremećaj raspoloženja, nespecifikovani poremećaj raspoloženja

F40 – F48     Neurotski, sa stresom povezani i somatoformni poremećaji  8 časova

                              Fobični anksiozni poremećaji, drugi anksiozni poremećaji, opsesivno-kompulsivni poremećaj, reakcija na težak stres i poremećaj prilagođavanja,            disocijativni ( konverzivni) poremećaj , somatoformni poremećaji , drgi neurotski poremećaji 

F50 – F59    Bihejvioralni sindromi udruženi sa fiziološki poremećajima i somatskim faktorima   8 časova

                              Poremećaji ishrane, anoreksija, bulimija, preterano uzimanje hrane, povraćanje, neorganski poremećaji spavanja, insomnija, poremećaji ritma, hodanje u snu, noćni strahovi, seksualna disfunkcija  koja nije uzrokovana organskim poremećajem ili bolešću, nedostatak ili gubitak seksualne želje, seksualna averzija i odsustvo seksualnog uživanja, neuspešnpost genitalnog odgovora, orgazmička disfunkcija, prevremena  ejakulacija, vaginizam  i dispareunija bez organskog uzroka, preterani seksualni nagon , mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa puerperijumom koji nisu klasifikovani na drugom mestu, psihološќi ili bihejvioralni činioci udruženi sa poremećajima ili oboljenjima klasifikovanim na drugom mestu, zloupotreba supstanci koje ne iozazivaju zavisnost , nespecifikovani    bihejvioralni sindromi udruženi sa fiziološkim smetnjama i somatskim faktorima   

F60 – F69    Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih  7 časova

                         Specifični poremećaji ličnosti, mešoviti i drugi, trajne promene ličnosti  koje se ne mogu pripissati oštećenjima mozga, poremećaji navika i impulsa, poremećaji polnog identiteta, poremećaji seksualne preferencije, psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja  povezani sa seksualnim razvojem i orijentacijom , drugi i nespecifikovani  ličnosti i ponašanja odraslih

F70 – F79   Mentalna retardacija zajedno sa F 0

                        Laka,umerena, teška, duboka, druga , nespecifikovana

F80 – F89    Poremećaji psihičkog razvoja zajedno sa F 0

                      Specifični poremećaj govora i jezika, školskih veština,, motorne funkcije, mešoviti  specifični, pervazivni razvojni poremećaji,  uključujući autizam

F90 – F99    Poremećaji ponašanja  i emocija sa početkom obično u detinjstvu i adolescenciji   zajedno sa F 0

 F 99     Nespecifikovan mentalni poremećaj