CILJ PREDMETA

Upoznavanje sa definicijom i predmetom proučavanja psihoterapije kao nezavisne profesije, obeležjima savremene psihoterapijske prakse, i nezavisnim odnosom prema graničnim disciplinama.

Upoznavanje sa osnovnim varijablama i zajedničkim faktorima psihoterapije, prirodom i odrednicama psihoterapijskog odnosa kao i fazama psihoterapijskog procesa.

Upoznavanje sa paradigmama, osnovnim teorijskim konceptima, metodama i tehnikama različitih modaliteta, načinima evaluacije i rezultatima savremenih kvantitaticnih i kvalitativnih istraživanja kao i perspektivama budućeg razvoja psihoterapije.

ISHOD PREDMETA

Usvajanje komprehenzivnih znanja o teorijskim konceptima i psihoterapijskom procesu.

Poznavanje indikacija i kontraindikacija za psihoteraijski tretman.

Znanje o sličnostima i razlikama teorije i prakse različitih psihoterapijskih modaliteta.

Osposobljavanje za vodjenje intervjua sa klijentima.

Razvijena samorefleksivnost i empatski pristup u praksi, učestvovanje u superviziji.

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Definicija psihoterapije, istorijat, razvoj, odnos sa graničnim disciplinama
 2. Osnovni koncepti, indikaciona područja
 3. Formati psihoteraijske prakse
 4. Varijable: terapeut, klijent, psihoterapijski odnos, tehnike
 5. Zajednički faktori psihoterapije
 6. Psihoterapijsko intervjuisanje
 7. Psihoterapijski savez
 8. Psihoterapijski proces (incijalna faza, srednja i završna faza) I deo
 9. Psihoterapijski proces , II deo
 10. Ličnost psihoterapueta
 11. Etički principi
 12. Istraživanja u psihoterapiji
 13. Značaj i uticaj kulture u psihoterapiji
 14. Budućnost psihoterapije

LITERATURA

1. Srna, J. (2012). Osnove psihoterapije i savetovanja. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika.

2. Biro, M. & Buttolo,W. (2003). Klinika pshologija. Munchen-Novi Sad: Katedra za kliničku psihologiju, Ludwig Maximillians Universitat i Futura publikacije.

3. Erić, Lj. (2006). Psihoterapija. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.

4. Nelson-Jones, R.(2007). Praktične veštine u psihološkom savetovanju i pomaganju. Zagreb: Naklada Slap.