Studijski program: Centar za psihotrapijske studije

Naziv predmeta: PSIHOPATOLOGIJA, SPECIJALNI DEO

Nastavni: prof dr Gordana Dedić,

 

Broj časova aktivne nastave 60

 

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama psihopatologije. Upoznavanje sa preventivnim, dijagnostičkim, terapijskim i rehabilitacionim postupcima u tretmanu psihijatrijskih poremećaja koje psihoterapeutima omogućavaju adekvatnu komunikaciju sa psihijatrima i tumačenje njihovih nalaza

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

                Neurotični poremećaji       

                                Anksiozni poremećaji         Prof Dedić Gordana

                                Opsesivno-kompulzivni poremećaj Prof Dedić Gordana

                                Fobični poremećaj              Prof Dedić Gordana

                                Disocijativni (konverzivni) poremećaj           Prof Dedić Gordana

                                Somatoformni  poremećaji Prof Dedić Gordana

                                Generalizovani anksiozni poremećaj              Prof Dedić Gordana

                                Psihofiziološki (psihosomatski) poremećaji  Prof Dedić Gordana

                Poremećaji ličnosti             

                                Histrioničn poremećaj        Prof Dedić Gordana

                                Narcitisčki poremećaj ličnosti           Prof Dedić Gordana

                                Granični slučaj     Prof Dedić Gordana

                                Paranoidni, shizoidni i dr.  Prof Dedić Gordana

                Poremećaji kontrole impulsa (kleptomanija i dr)          Prof Dedić Gordana

                Liason psihijatrija                Prof Dedić Gordana

                Reakcija na težak stres. PTSP           Dr sci med Tamara Čavić

                Trajne promene ličnosti nakon katastrofičnog iskustva              Dr sci med Tamara Čavić

                Psihotični poremećaji        

                                Shizofrenija          Dr sci med Tamara Čavić

                                Poremećaji sa sumanutošću              Dr sci med Tamara Čavić

                Poremećaji raspoloženja    Dr sci med Tamara Čavić

                                Depresije               Dr sci med Tamara Čavić

                                Bipolarni afektivni poremećaj (BAP)              Dr sci med Tamara Čavić

                Urgentna stanja u psihijatriji             Dr sci med Tamara Čavić

                Suicid     Prof Dedić Gordana

                Bihejvioralni sindromi povezani sa fiziološkim poremećajima

                                Poremećaj ishrane (Bulimija, Anoreksija)      Prof Dedić Gordana

                                Poremećaj spavanja            Prof Dedić Gordana

                                Poremećaj seksualnosti i polnog identiteta    Prof Dedić Gordana

                Bolesti zavisnosti

                                Alkoholizam         Doc Žilijeta Krivokapić

                                Narkomanija        Doc Žilijeta Krivokapić

                                Nehemijska zavisnost (kockanje, zavisnost od interneta)            Doc Žilijeta Krivokapić

                Organski mentalni poremećaji         

                                Sindrom delirijuma. Sindrom demencije        Prof Dedić Gordana

                Forenzička psihijatrija        Dr Zoran Đurić

Literatura

Psihijatrija. Urednici: Jašović-Gašić M, Lečić-Toševsli D. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta CIBID, 2007

Kaličanin P. Psihijatrija, Velarta, Beograd, 2003.

Kecmanović D. Psihijatrija, Medicinska knjiga Beograd-Zagreb, 1989.

Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Lippincott Williams&Wilkins; 9th ed., 2009.