Nastavnik: prof. dr Petrović P. Vesna

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa savremenim školama i pravcima u psihoterapiji kod nas i svetu.

Osposobljavanje studenata za:

–           sveobuhvatno poznavanje i razumevanje teorijskih okvira različitih psihoterapijskih škola i pravaca;

–           razumevanje različitih metoda, tehnika rada i evaluiranje njihovih učinaka; 

Ishod predmeta

Od studenata se očekuje da na kraju kursa budu sposobni da pokažu razumevanje osnovnih teorijskih principa različitih psihoterapijskih modaliteta/

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  1. Istorijski i teorijski okvir psihoterapijskih škola i pravaca – koreni psihoterapije, psihoanaliza i Sigmund Frojd; 2. Psihoterapija kao profesija – Strasburška deklaracija iz 1990. godine, kriteriji Eropske asocijacije za psihoterapiju (EAP), Savez društava psihoterapeuta Srbije; Profesionalni identitet psihoterapeuta; Funkcionalne kompetencije psihoterapeuta; 3. Terapijski principi i ciljevi – osnovni psihoterapijski principi; ciljevi psihoterapije u različitim psihoterapijskim školama; 4. Zajednički faktori u psihoterapiji – psihoterapeut, klijent, problem, metod i tehnike rada,  odnos u dijadi ili grupi; 5. Terapijski metodi i tehnike – pregled psihoterapijskih metoda i tehnika u različitim psihoterpaijskim modalitetima; psihoterapijska integracija i načini postizanja integracije; 6. Primena različitih terapijskih pristupa – brojne psihoterapijske škole ili nekoliko suštinski različitih teorijskih pravaca: psihodinamski, humanistički, bihejvioralni i ateorijski model; 7. Doprinosi i ograničenja različitih terapijskih pristupa – pregled doprinosa i ograničenja u odnosu na osnovne  modele koji objedinjavaju preko četrsto različitih modaliteta ; 8. Istorija psihoterapije u našoj zemlji – osnovni psihoterapijski pravci i pioniri psihoterapije u bivšoj Jugoslaviji i  Srbiji ; 9. Savremeni psihoterapijski pravci u našoj zemlji danas –  gde se školuju psihoterapeuti u Srbiji danas, Savez društava psihoterapeuta Srbije i dvadeset udruženja za psihoterapiju, uslovi za sticanje nacionalnog sertifikata iz psihoterapije; 10. Istraživanja u psihoterapiji –  kvantitativna i kvalitativna istraživanja – kratak pregled;  11. Evaluacija savremene psihoterapije – prikaz rezultata značajnijih istraživanja o efektima  psihoterapije. 

Praktična nastava

Analiza pojedinih psihoterapijskih pravaca kroz prikaze slučajeva iz literature. Praćenje i analiza video prezentacija rada terapeuta unutar različitih psihoterapijskih škola. Praćenje, prezentovanje i diskusija najnovijih istraživanja i dostignuća u psihoterapiji.

Literatura

  1. Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Zagreb: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
  2. Erić, Lj. (2005). Psihoterapija. Beograd: Institut za mentalno zdravlje. (odabrana poglavlja)

Broj časova  aktivne nastave: 60

Teorijska nastava: 30

Praktična nastava: 30

Metode izvođenja nastave

 

Interaktivna predavanja, analiza video prezentacija, analiza transkripta, seminarske diskusije i vežbe, konsultacije, samostalni i grupni rad, analiza studija slučaja, iskustvene vežbe, studentske prezentacije.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze / poena

aktivnost u toku predavanja 10

praktična nastava 15

studija slučaja  15

(Završni) ispit / poena

kolokvijumi/pismeni ispit  20

usmeni ispit 40

                 

Predavanja i vežbe (3,25 ESPB) + Literatura (2,75 ESPB) + Studija slučaja (2 ESPB)