Nastavnik: prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden

Cilj predmeta

Upoznavanje studenta sa savremenim školama i pravcima u psihoterapiji. Osposobljavanje studenta za:

– sveobuhvatno poznavanje i razumevanje teorijskih okvira različitih psihoterapijskih škola i

pravaca;

– razumevanje različitih metoda i tehika rada;

– kritičko razmišljanje o ovoj oblasti

Ishod predmeta

Od studenata se očekuje da na kraju kursa budu sposobni da pokažu razumevanje osnovnih teorijskih

principa i terapijskih tehnika različitih psihoterapijskih modaliteta

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Kurs pruža saznanja o osnovnim psihoterapijskim paradigmama. Terapije se analiziraju sa više stanovišta koja uključuju: a. ključne teorijske koncepte; b. terapijski odnos; c. terapijske tehnike; d. teoriju terapijske promene; e. doprinose i ograničenja; f. evaluaciju procesa i ishoda. U okviru psihodinamske paradigme razmatraće se klasična i postklasična psihoanalitička terapija i analitička terapija; u okviru kognitivno-bihejvioralne paradigme razmatraće se bihejvior terapija, racionalno-emotivna bihejvioralna terapija, kognitivna terapija, shema terapija, terapija prihvatanjem i posvećenošću i dijalektička bihejvior terapija; u okviru humanističko-egzistencijalističke paradigme razmatraće se terapija usmeravana osobom, egzistencijalistička terapija, psihodrama, geštalt terapija, transakciona analiza i telesna psihoterapija, u okviru sistemske porodične terapije naglasak će biti stavljen na strukturalni pristup, strateški pristup i model višegeneracijskih porodičnih sistema. Od postmodernih terapija biće razmatrane narativna terapija i terapija usmerena na rešenje. Razmatraće se, takođe, integrativne psihoterapije sa naglaskom na pristupu zajedničkih faktora.

Praktična nastava

Analiza pojedinih psihoterapijskih pravaca kroz prikaze slučajeva iz literature. Analiza video prezentacija rada terapeuta unutar različitih psihoterapijskih škola.

Literatura

  1. Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Zagreb: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
  2. Erić, Lj. (2005). Psihoterapija. Beograd: Institut za mentalno zdravlje. (odabrana poglavlja)

Broj časova  aktivne nastave: 60

Teorijska nastava: 30

Praktična nastava: 30

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, analiza video prezentacija, analiza transkripta, seminarske diskusije i vežbe, konsultacije, samostalni i grupni rad, analiza studija slučaja, iskustvene vežbe, studentske prezentacije.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze / poena 

aktivnost u toku predavanja  10    

praktična nastava 15 

studija slučaja 15

(Završni) ispit   poena        

kolokvijumi/pismeni ispit 20 

usmeni ispit 40   

 

Predavanja i vežbe (3,25 ESPB) + Literatura (2,75 ESPB) + Studija slučaja (2 ESPB)