Naziv predmeta: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 

Nastavnici: Prof. dr Gordana Nikić , dr Marija Stojković

Trajanje: 1 godina

 

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovama psihičkog razvoja čoveka i karakteristikama razvoja u različitim životnim dobima. Razumevanje razvojnih promena od začeća, tokom detinjstva i adolescencije u oblasti motornog, socioemocionalnog, kognitivnog i moralnog razvoja, kao i razlikovanje tipičnog razvoja od razvojnih teškoća i psihopatoloških pojava. Upoznavanje sa razvojnim promenama tokom odraslog doba i starosti.

Ishod predmeta: nakon odslušanog kursa od studenata se očekuje da razumeju koncept razvoja, da steknu  osnove u prepoznavanju razvojnih kriza i promena,da razumeju i prepoznaju različite aspekte razvoja od začeća, razvoja u detinjstvu, adolescenciji, da steknu osnovna znanja o znacaju medjusobnog uticaja urodjenih i socijalnih ,univerzalnih i indvidualnih faktora na psiholoski razvoj, da steknu osnove znanja o tome sta pomaze, a sta odmaze razvoj zdrave licnosti i nacine na koje iskustva iz detinjstva uticu na formiranje i funkcionisanje licnosti u odrasom dobu.

Očekuje se da razumeju očekivane razvojne promene u različitim aspektima u odrasloj dobi i starosti

Sadržaj predmeta:

 1. Upoznavanje sa predmetom
 2. Prenatalni period i prvih 12 meseci života (psihicki razvoj, motorički razvoj, razvoj opažanje, misljenja, simbolicke reprezentacije, teškoće u razvoju….)
 3. Značaj odnosa bebe i okoline (autoregulacija, implicitno relaciono znanje, intersubjektivnost, stvaranje obrazaca ponasanja i odnosa sa drugima…)
 4. Prenatalna afektivna vezanost i rani oblici afektivne vezanosti, afektivna vezanost u odrasloj dobi
 5. Psihicki razvoj detete u prve dve godine života
 6. Prvi kolokvijum (provera znanja stecenog tokom prvih 6 nastavnih jedinica)
 7. Emocionalni i kognitivni razvoj u ranom detinjstvu
 8. Razvoj govora i simbolizacije, značaj igre
 9. Socijalizacija i moralni razvoj
 10. Karakteristike adolescencije
 11. Emocionalni, kognitivni, moralni razvoj u adolescenciji
 12. Drugi kolokvijum (provera znanja stecenog tokom 6 nastavnih jedinica)
 13. Rano odraslo doba
 14. Zrelost i starenje
 15. Priprema za ispit

 

Literatura:

Osnovna literatura: 

Dopunska literatura:

 

Broj časova aktivne nastave:  30                             

Metode izvođenja nastave:  predavanja i interaktivno ucesce, radionice

 

Ocena

Redovno pohadjanje (tolerancija izostanaka je 10%)                                  

Aktivno ucesce tokom nastave                                       

Dva kolokvijuma